Sint Jan Kathedraal
Vanaf ca. 1370 werd op deze plek een oudere romaanse kerk (ca 1220-1370) geleidelijk vervangen door een gotische kerk. Het koor was waarschijnlijk rond 1415 voltooid, het transept rond 1470, waarna ten slotte het schip tot stand kwam. Van 1480 tot 1496 is de weelderige Sacramentskapel ten noorden van het koor toegevoegd. Deze kapel was in gebruik bij het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. In 1505 is de romaanse kerk, uitgezonderd delen van de romaanse toren, afgebroken. Als laatste verrees een hoge kruisingtoren. De gotische Sint-Jan kwam gereed omstreeks 1530.
.
De kathedraal heeft een totale lengte van 115 meter en een breedte van 62 meter. De toren is 73 meter hoog.
meer →
Saint John Cathedral
Around 1370, possibly after the elevation to a collegiate church, it was gradually started to be replaced by a new church in Gothic style. The choir was probably completed around 1415, it transept around 1470, after which the nave finally came into being. From 1480 to 1496 the lush Holy Sacrament Chapel was added north of the choir. This chapel was used by the Illustrious Lady Brotherhood. In 1505 the Romanesque church, with the exception of parts of the Romanesque tower, was demolished. A tall crossing tower was erected last. The Gothic Saint John was finished around 1530.
.
The cathedral has a total length of 115 metres (377 ft) and a width of 62 metres (203 ft). Its tower reaches 73 metres (240 ft) high.
more →


De Markt – circa 1530


The Market – now
Hadrianus Barlandus – datering 1572 –: gravure – oosten is boven M. Damen – date 1938 –: east at top
Historisch centrum
Na de aanleg van de eerste stadsmuur omstreeks 1200 vonden stadsuitbreidingen plaats tussen 1250 en 1351. De uiteindelijke vorm, zij het nog zonder verdedigingswerken als forten, bastions en voorwerken, kreeg de stad bij de uitleg van eind 14e eeuw toen het Hinthamereinde werd toegevoegd. Het stratenpatroon is sedertdien tot op de dag van vandaag vrijwel ongewijzigd gebleven. Als vestingstad moesten de bewoners en het garnizoen in tijden van oorlog zichzelf van voeding kunnen voorzien. Dat was dan ook de reden dat er aan de noordzijde (op de afbeeldingen links) grote moestuinen lagen.
Historical city centre
After the construction of the first city wall around 1200, city expansions took place between 1250 and 1351. The city got its final form, albeit without defenses such as forts, bastions and other works, at the end of the 14th century when the Hinthamereinde was added. The street pattern has remained virtually unchanged since then. As a fortified city, the inhabitants and the garrison had to be able to feed themselves in times of war. That was the reason there were large vegetable gardens on the north side (at left on the maps).
De Binnendieze
Op de plaats waar Den Bosch ontstond moeten al een groot aantal stroompjes zijn geweest die tussen de opgewaaide donken meanderden. Het oudste deel van de stad is de Markt die op zo’n donk ligt. Al vroeg werden ook kunstmatige lopen gegraven die dienden als stadsgracht. Later werden ten behoeve van de doorstroming en de scheepvaart een aantal doorsteken gegraven. Zo ontstond een waar doolhof van ongeveer twaalf kilometer lengte, waarvan nog bijna een derde resteert. De totale lengte is nu 3630 meter, waarvan 1290 meter overkluisd is. Bij bouwprojecten in de oude stad worden regelmatig in vergetelheid geraakte vertakkingen herontdekt.
meer →
The “inner” Dieze
There must have been a number of streams at the place where Den Bosch came into existence, which meandered between the windswept dunes, calles “donken”. The oldest part of the city is the Market which is located on such a donk. Early on, artificial river beds were dug, which served as the city moat. Later a number of punctures were dug for the purpose of traffic flow and shipping. This created a true maze of around twelve kilometers in length, almost a third of which remains. The total length is now 3630 meters, of which 1290 meters is overfilled. For building projects in the old city, ramifications are regularly rediscovered.
more →
Bossche encyclopedie
‘s-Hertogenbosch op de kaart
Bastion Oranje
Erfgoed ‘s-Hertogenbosch
Historiek